Directory Monitor 2.12.2.1

Directory Monitor 2.12.2.1

DevEnterprise.NET – 7,7MB – Shareware –
You can use Directory Monitor for the surveillance of certain directories and/or network shares and will notify you of file changes/access, deletions, modifications, and new files in real-time.

Tổng quan

Directory Monitor là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi DevEnterprise.NET.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Directory Monitor là 2.12.2.1, phát hành vào ngày 15/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/11/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.12.1.2, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Directory Monitor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,7MB.

Directory Monitor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Directory Monitor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Directory Monitor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
DevEnterprise.NET
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại